Arkitekt in Mane TCI Madrid, Community of Madrid, Spain

Website Mane TCI

WoJobz Provides best career solutions and following listing is to apply for Mane TCI in Madrid, Community of Madrid, Spain 2022 exclusively on wojobz.com

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Holandë, me afërsisht 6,000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

Kompania Mane TCI, pjesë e Grupit BALFIN, është lider në ndërtim dhe investim të projekteve zhvilluese, në Shqipëri dhe rajon. E themeluar në vitin 2001, Mane TCI është specializuar në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale, si: Qendra Tregtare, Godina Rezidenciale, Qendra Sociale dhe Kulturore, ndërtime industriale dhe infrastrukturë.

Pozicioni: Arkitekt

Departamenti: Teknik

Vendndodhja: Tiranë

Përmbledhja e Pozicionit: Arkitekti kryesisht do të fokusohet në koordinimin e projekteve të hartuara nga projektues të nënkontraktuar, kontrollimin e cilësisë së projekteve të dorëzuara prej tyre (nga faza e projekt-idesë deri në projektin e zbatimit), hartimin e relacioneve shpjeguese mbi përmbajtjen e projekteve dhe sugjerimin e propozimeve konkrete për përmirësimin e tyre, kontrollimin e përputhshmërisë së projekteve me legjislacionin sektorial në planifikim dhe zhvillim territori; plotësimin dhe detajimin e projekteve arkitektonike dhe teknike si dhe asistimin e procesit të pajisjes me leje zhvillimi dhe ndërtimi (duke përfshirë lejet/vendimet/miratimet plotësuese të kërkuara për to).

Detyrat Dhe Përgjegjësitë Kryesore

 • Të mundet të konceptojë dhe të hartojë detyra projektimi;
 • Të plotësojë kontratat e sipërmarrjes me specifikimet teknike arkitektonike;
 • Të jetë i përditësuar me legjislacionin sektorial të planifikimit dhe zhvillimit të territorit si dhe legjislacionin e ndërtimit;
 • Të negociojë dhe të koordinojë projektin me kontraktorët dhe projektues të tjerë të përfshirë në hartimin apo zbatimin e projektit;
 • Të ndjekë rregullisht mbledhjet në zyrë si dhe jashtë saj, të ndjekë takimet me kontraktorët dhe projektues të tjerë;
 • Të asistojë procesin e aplikimit dhe marrjes së lejes së zhvillimit dhe të ndërtimit;
 • Të kuptojë dhe të përkthejë në rezultat detyrat e projektit;
 • Të hartojë relacione teknike mbi përmbajtjen e projektit arkitektonik dhe të mundet të sugjerojë propozime konkrete për përmirësimin e tij;
 • Të realizojë prezantime përmbledhëse shpjeguese mbi projektin arkitektonik dhe të mundet t’i prezantojë ato;
 • Të bashkëpunojë në procedurën e prokurimit duke ofruar detajet dhe specifikimet e nevojshme teknike;
 • Të hartojë projektet e plota ose pjesore për objekte të ndryshme, turistike, rezidenciale, tregtare, social-kulturore, etj,si dhe detajimin etyre.
 • Të punojë ngushtë me drejtuesin e grupit, ekipin e projektimit si dhe me inxhinierët e disiplinave të ndryshme (Konstruktor & MEP);
 • Të bashkëpunojë me sektorët dhe grupet e tjera në fushën e mjedisit, efiçencës energjetike, trashëgimisë kulturore si dhe t’i asistojë në punën e tyre;
 • Të marrë pjesë dhe të konsultohet me profesionistë të ndërtimit rreth zgjidhjeve praktike të projekteve;
 • Të japë input për llogaritjen e kostove dhe preventivave;
 • Të mundet të hartojë, kontrollojë dhe plotësojë tabelën e specifikimeve teknike;
 • Çdo detyrë tjetër që mund t’i caktohet nga përgjegjësi i departamentit.

Requirements

Edukimi: Të zotërojë diplomë nivel Master në Arkitekturë

Kualifikime Të Tjera

 • Të ketë eksperiencë pune të paktën 5 vjet në hartimin dhe koordinimin e projekteve arkitektonike (për këtë pozicion pune, do të përbëjë avantazh angazhimi në projekte komplekse turistike dhe në projekte bashkëpunimi me studio të huaja);
 • T’i kushtojë vëmendje detajeve teknike arkitektonike dhe të ketë njohuri të avancuara në teknologjinë e ndërtimit;
 • Të ketë njohuri të plotë mbi përmbajtjen e projekteve arkitektonike dhe inxhinierike sipas tipologjisë dhe fazave të hartimit (nga projekt-ideja në projektin e zbatimit);
 • Të ketë njohuri të plotë mbi procedurat e aplikimit dhe gjithë procesin e pajisjes me leje ndërtimi dhe zhvillimi;
 • Të ketë përdorim profesional të paketës së Autodesk (AutoCAD, Map3D, 3DS etj), në projektim arkitektonik dhe studime urbane; përdorim profesional të programeve të konceptimit të projekteve (Sketch Up etj.); përdorim profesional të paketës së Microsoft Office dhe përdorim bazik të programeve me bazë GIS etj.;
 • Njohja e paketës BIM (Revit, Navisworks etj.) përbën avantazh;
 • Të ketë njohuri profesionale të gjuhës angleze si në shkrim dhe komunikim;
 • Të ketë aftësi organizimi dhe koordinimi të projektit;
 • Të jetë në gjendje të punojë pa/ose me pak mbikëqyrje;
 • Të ketë etikë profesionale dhe aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Të punojë në grup për të arritur objektivat;
 • Të ketë aftësi për ndjekjen dhe zgjidhjen e problemeve;
 • Përvoja të mëparshme pune në kompani ndërtimi/investimi janë të favorshme.

Benefits

Mënyra e aplikimit:

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në e tyre dhe letrën e motivimit

Afati i dorëzimit: 11/07/2022

 • Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Company: Mane TCI

Vacancy Type: Full Time 

Job Location: Madrid, Community of Madrid, Spain

Application Deadline: N/A

Apply Here

wojobz.com